(056) 3815348
Trang chủ   Giới thiệu chung

 

Hội Nhà báo Bình Định là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, nơi tập hợp, rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo, đại diện cho quyền lợi của các nhà báo và góp phần vào sự chỉ  đạo và quản lý báo chí, xây dựng và thúc đẩy chính sách, pháp luật về báo chí và nhà báo, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp đối với hội viên. Hội Nhà báo Bình Định hiện có 160  hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội và CLB nhà báo nữ gồm 70 hội viên. Ban chấp hành có 13 ủy viên, Ban Thường vụ có 5 ủy viên và 3 ủy viên Ban kiểm tra Hội. Hội đã từng bước kiện toàn và sắp xếp lại tổ chức từ cơ quan thường trực đến các chi hội trực thuộc. Hiện cơ quan thường trực có 5 người. UBND tỉnh đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức, tài chính cũng như các mối quan hệ công tác…tạo điều kiện thuận lợi để Hội phát triển đáp ứng nhu cầu hoạt động báo chí hiện nay trên địa bàn tỉnh.