(056) 3815348

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Thứ hai, 27/08/2018, 15:12 GMT+7

Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) chỉ rõ: Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.
 
Hiện nay địa bàn tỉnh có 2 cơ quan báo chí cấp tỉnh đó là: Báo Bình Định, Đài PTTH Bình Định; 4 tạp chí thuộc các sở ngành là: Tạp chí Văn hóa, Tạp chí Văn nghệ, Tạp chí Công đoàn và Tạp chí Khoa học - Công nghệ. Ngoài ra, còn có 6 văn phòng đại diện các cơ quan báo chí, đó là: Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Định, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Báo Điện tử Tầm nhìn, Tạp chí Pháp lý, Tạp chí Văn hiến; có 7 phóng viên thường trú của các Báo Nhân dân, Báo Lao động, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nông thôn Ngày nay, Báo Công nghiệp và Tiêu dùng và Báo Người Lao động; có 8 cộng tác viên của các báo: Tiền phong, Du lịch, Dân trí, Nông nghiệp Việt Nam, Giao Thông, Tài nguyên Môi trường, Zing.vn. Nhìn chung, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh trong thời gian qua đã đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; phản ánh sinh động đời sống, đáp ứng được nhu cầu thông tin, giải trí của quần chúng nhân dân. Nội dung phản ánh đúng tôn chỉ mục đích, đảm bảo tính chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, các báo - đài cũng đã kịp thời phản ánh những tồn tại, hạn chế, giúp cho việc chỉ đạo, lãnh đạo, khắc phục ngày càng đạt kết quả tốt hơn. Đặc biệt, báo chí  đã đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực. Việc chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị, tư tưởng, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm được quan tâm hơn. Hiệu quả phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản được nâng cao.
 
 
Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW . Ảnh: H.T
 
Tuy nhiên, trước xu hướng thương mại hóa báo chí, báo chí trong và ngoài tỉnh còn một số hạn chế: đưa thông tin sai lệch, thiếu chọn lọc, thông tin một chiều ảnh hưởng đến tập thể, cá nhân. Một số bài báo giật tít và dùng từ ngữ, hình ảnh thiếu thận trọng, gây phản cảm và cái nhìn lệch lạc cho người tiếp nhận thông tin, kéo theo những bình luận không mang tính xây dựng mà phản ánh cái nhìn tiêu cực trước sự việc được nêu. Tình trạng chạy theo sự việc nhưng chỉ mang tính tổng hợp thông tin, không khai thác được góc nhìn mới, thông tin mới; một số nhà báo thể hiện những quan điểm cá nhân theo hướng tiêu cực trên các trang cá nhân (Facebook, blog...) nhưng chưa có chế tài xử lý phù hợp. Cá biệt có một số phóng viên của các cơ quan báo chí đã đi sâu vào khai thác các đề tài, các vấn đề nóng đang được dư luận và xã hội quan tâm nhưng chưa khách quan, toàn diện, dẫn đến dễ bị các đối tượng xấu bình luận, châm biếm, đả kích các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, gây phức tạp tình hình trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, việc phát huy vai trò báo chí trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và còn nhiều bất cập, hạn chế. Công tác chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí chưa chủ động và kịp thời, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có dấu hiệu gia tăng trong đội ngũ những người làm báo. Vai trò của Hội Nhà báo trong việc bồi dưỡng đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên chưa được phát huy đúng mức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.
Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do chưa nhận thức đúng, chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, tính phức tạp của báo chí trong tình hình mới; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản chưa theo kịp sự phát triển. Năng lực nắm bắt, phát hiện vấn đề, chủ động kiểm soát tình hình còn hạn chế; sự phối hợp của các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, xuất bản và các cơ quan liên quan thiếu chặt chẽ, một số trường hợp còn lơi lỏng. Để khắc phục những hạn chế yếu kém, thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4, cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau.
1. Các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, và quán triệt sâu sắc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí và những người làm báo nhận thức đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng "Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư. 
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản, các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư, Công văn 489-CV/TU, ngày 27.6.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về việc triển khai, thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư. Đánh giá thực trạng công tác báo chí, xuất bản trong việc phát huy vai trò đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cơ quan, đơn vị thực hiện; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân để phát huy vai trò của báo chí, xuất bản.  
3. Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của báo chí, xuất bản; đề cao tính chính trị tư tưởng, tính văn hóa, tính khoa học, tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả; tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, dũng khí và quyết tâm đấu tranh với sai trái, tiêu cực. 
4. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý, Hội nhà báo và cơ quan chủ quản trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Tăng cường kỷ luật thông tin; phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan báo chí. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và đúng các quy định của Luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí và thông tin điện tử. Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin tích cực trên mạng xã hội và trên môi trường internet, nhằm tạo ra sự cộng hưởng tốt với thông tin trên báo chí. Xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước.
Hiếu Thảo
 

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :